نوشته‌ها

هوش هیجانی در مذاکره

چرا هوش هیجانی در مذاکره دارای اهمیت است؟

واژه هوش هیجانی به یکی از ارکان موفقیت در مدیریت تبدیل شده است و در مذاکره  نیز به همان مقدار کاربرد دارد. توانایی کنترل احساس و مواجهه با همتایمان تبدیل به یکی از عوامل تمایز در مذاکره میشود. در این درس، نقش محوری مهارت در یادگیری فرآیند مذاک…